لیست دانشگاه های مورد قبول دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا در سال 2021

لیست دانشگاه های مورد قبول دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا در سال 2021

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

7-ARALIK ÜNİVERSİTESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ