دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم برای تحصیل در ترکیه

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم برای تحصیل در ترکیه

۸ مرداد ۱۳۹۹

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم برای تحصیل در ترکیه

ممتاز

 • Bilkent University
 • Bogazici University

خوب

 • Hacettepe University
 • Istanbul University
 • Gazi University
 • Sabanci University
 • KOC University
 • Istanbul Technical University
 • Middle East Technical University

متوسط

 • Dokuz Eylul University
 • Ege University
 • Karadeniz University of Technology
 • Marmara University
 • Cukurova University
 • Anadolu University
 • Ataturk University
 • Ankara University
 • Mimar Sinan University
 • Yildiz Technical University