لیست دانشگاه های دارای رشته پزشکی در ترکیه

لیست دانشگاه های دارای رشته پزشکی در ترکیه

۳ شهریور ۱۳۹۹

لیست دانشگاه های دارای رشته پزشکی در ترکیه:

 

دانشگاه کوچ

دانشگاه استانبول

دانشگاه حاجت تپه

دانشگاه باغچه شهیر

دانشگاه آجی بادم

دانشگاه یدی تپه

دانشگاه مدیپل استانبول

دانشگاه مارمارا

دانشگاه قاضی

دانشگاه مالتپه

دانشگاه ییلدریم بیازیت

دانشگاه کمربورگاز استانبول

دانشگاه اوکان

دانشگاه 19 ماییس

دانشگاه موغلا صدقی

دانشگاه قاضی آنتپ

دانشگاه آتاتورک