لیست مراکز حذف شده آزمون 5 دسامبر 2020 SAT

لیست مراکز حذف شده آزمون 5 دسامبر 2020 SAT

۲۸ آبان ۱۳۹۹

Bilkent Erzrum Laboratory School

FMV Erenköy Işık High School

Irmak Okulları

تاریخ آزمون: 15 آذر 99 (5 دسامبر 2020)