ماجده دین پرستی

ماجده دین پرستی

  • کارشناس IT و تولید محتوا
  • 348
ماجده دین پرستی
  • کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
  • کارشناس صفحات مجازی و تولید محتوا
زبان انگلیسی 85%
IT 100%
روابط اجتماعی 100%
اطلاعات عمومی 85%
ایده پردازی 80%
اجرای ایده 90%
کار تیمی 100%
انعطاف پذیری 90%
مسئولیت پذیری 100%