مهسا رحیمی

مهسا رحیمی

  • مشاور تحصیلی و ثبت نام
  • 2496
مهسا رحیمی
  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • مشاور و پشتیبان تحصیلی و انگیزشی
  • مشاور تحصیل در ترکیه
زبان انگلیسی 85%
روانشناختی 100%
روابط اجتماعی 100%
اطلاعات عمومی 90%
ایده پردازی 90%
اجرای ایده 100%
انعطاف پذیری 80%
مسئولیت پذیری 100%
کار تیمی 100%