میلاد مظفری نژاد

میلاد مظفری نژاد

  • مدیر دپارتمان یوس کلینیک
  • 2538
میلاد مظفری نژاد
  • کارشناس ارشد MBA
  • مدرس ریاضیات آزمونهای GRE و SAT از سال 2011
  • مشاور تحصیل در ترکیه
زبان انگلیسی 90%
ریاضیات 100%
روابط اجتماعی 100%
اطلاعات عمومی 90%
ایده پردازی 95%
اجرای ایده 80%
مسئولیت پذیری 85%
انعطاف پذیری 100%
کار تیمی 100%