ندا محبتیان

ندا محبتیان

  • مدرس کنکور ترکیه
  • 753
ندا محبتیان
  • دکترای مهندسی برق
  • مدرس یوس-درس ریاضی
زبان انگلیسی 90%
ریاضیات 100%
روابط اجتماعی 100%
اطلاعات عمومی 85%
ایده پردازی 85%
اجرای ایده 85%
مسئولیت پذیری 90%
انعطاف پذیری 90%
کار تیمی 100%