اطلاعیه دانشگاه ها در مورد پذیرش از طریق یوس مرکزی

Image ۱۲
آذر

اطلاعیه دانشگاه ها در مورد پذیرش از طریق یوس مرکزی

🔴 اطلاعیه دانشگاه اسکندرون تکنیک در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید

 قابل توجه متقاضیان گرامی:

-این دانشگاه آزمون یوس مرکزی‌ را قبول خواهد کرد

-تاکید دانشگاه برای شرکت دانشجویان برای ثبت نام در یوس مرکزی

-این دانشگاه در روز های آینده اعلام خواهد که خود میخواهد آزمون برگزار کند یا خیر .

-------------------------------------------------------------------------------

🔴   اطلاعیه دانشگاه  ییلدیزتکنیک در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه ییلدیزتکنیک اعلام کرده است که نمره آزمون TR-YÖS را قبول میکند و امسال از این طریق پذیرش دانشجو خواهد داشت.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه  کاهرامان ماراش در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه Kahramanmaras در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است پذیرش دانشجویان خارجی ۲۰۲۳ این دانشگاه تنها با نمره های آزمون TR-YÖS و نمره آزمون İstanbul yös 2023  صورت خواهد پذیرفت.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه  مرسین در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه مرسین در سایت رسمی خود اعلام کرد علاوه بر آزمون یوس خود ، نمرات آزمون مرکزی یوس را نیز ، برای پذیرش دانشجویان خارجی  قبول خواهد کرد .

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه  وان یوزونجوییل در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه Van Yuzuncuyil اعلام کرده است که آزمون TRYÖS را که توسط ÖSYM برای سال تحصیلی 2023-2024 برگزار می شود، تایید کرده است.
همچنین برگزاری و یا عدم برگزاری آزمون یوس خود دانشگاه نیز طی روزهای آتی اعلام خواهد شد. به این خاطر دانشگاه وان شرکت در آزمون یوس مرکزی را مهم اعلام کرده است.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه  عثمان قاضی در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر، واقع در ایالت اسکی شهیر، اعلام کرد که آزمون TRYÖS را که توسط ÖSYMبرای سال تحصیلی 2023-2024 برگزار می شود، تایید کرده است.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه آرتوین در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه آرتوین چوروه واقع در آرتوین اعلام کرده است که نمرات آزمون TRYÖS را که توسط ÖSYM برای سال تحصیلی 2023-2024 برگزار می شود،قبول میکند.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه ازمیر تکنولوژی در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه دولتی ازمیرتکنولوژی از پذیرش آزمون SAT 1 و آزمون TRYÖS خبر داد که توسط ÖSYM برای سال تحصیلی 2023-2024 برگزار می شود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی سامسون در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه سامسون در سایت رسمی خود اعلام کرد نمرات آزمون مرکزی یوس را، برای پذیرش دانشجویان خارجی  قبول خواهد کرد .

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی بولنت اجویت شهر زونگولداک در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه بولنت اجویت در سایت رسمی خود اعلام کرد نمرات آزمون مرکزی یوس را، برای پذیرش دانشجویان خارجی  قبول خواهد کرد .

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی دوزجه شهر دوزجه در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه دوزجه در سایت رسمی خود اعلام کرد نمرات آزمون مرکزی یوس را، برای پذیرش دانشجویان خارجی  قبول خواهد کرد .

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه علوم کاربردی شهر اسپارتا در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه علوم کاربردی اسپارتا در سایت رسمی خود اعلام کرد نمرات آزمون مرکزی یوس را، برای پذیرش دانشجویان خارجی  قبول خواهد کرد

------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه مصطفی کمال  شهر هاتای در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه دولتی مصطفی کمال در سایت رسمی خود اعلام کرد آزمون یوس 2023 خود را برگزار خواهد کرد. هزینه و بازه زمانی متعاقبا اعلام

خواهد شد. این آزمون نمره منفی خواهد داشت.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی ارزینجان بینالی ییلدیریم شهر ارزینجان در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه بینالی یلدیریم ارزینجان، اعلام کرد که آزمون TRYÖS را که توسط ÖSYM برای سال تحصیلی 2023-2024 برگزار می شود، تایید کرده است.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی عثمانیه کورکوت آتاواقع در شهر عثمانیه در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه عثمانیه، اعلام کرده است که آزمون TRYÖS را که توسط ÖSYM برای سال تحصیلی 2023-2024 برگزار می شود، تایید کرده است.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی اردو واقع در شهر چاناک کاله در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه دولتی اردو در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، درصورت عدم برگزاری آزمون یوس ، فقط نمرات آزمون مرکزی یوس را ملاک پذیرش دانشجویان خارجی قرار خواهد  داد.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی حاجت تپه واقع در شهرآنکارا در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه دولتی حاجت تپه در وبسایت رسمی خود اعلام کرد ، فقط نمرات آزمون مرکزی یوس و SAT را ملاک پذیرش دانشجویان خارجی قرار خواهد  داد . پذیرش دانشجویان خارجی این دانشگاه تا سال گذشته تنها و تنها با نمره آزمون SAT صورت میگرفت اما از سال 2023 به بعد این دانشگاه با نمره آزمون یوس مرکزی هم اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی آتاتورک واقع در شهر ارزروم در خصوص نحوه پذیرش دانشجو درسال جدید:

دانشگاه دولتی آتاتورک در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکری خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی یلدیریم بیازیت واقع در شهر آنکارا در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی یلدیریم بیازیت در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجو از طریق نمره یوس سایر دانشگاه ها، دیپلم، SAT

و آزمون یوس مرکزی خواهد بود. ظرفیت دانشجو با توجه به نحوهی پذیرش اعلام خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی کارادنیزتکنیک واقع در شهر کارادنیز در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی کارادنیزتکنیک در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجو از طریق نمره یوس خود دانشگاه در سال 2023

و سال 2022،SAT و آزمون یوس مرکزی خواهد بود. ظرفیت دانشجو با توجه به نحوهی پذیرش اعلام خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی 19 ماییس واقع در شهر سامسون در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی 19 ماییس در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجو از طریق نمره یوس خود دانشگاه در سال 2023

و سال 2022،SAT و آزمون یوس مرکزی خواهد بود. ظرفیت دانشجو با توجه به نحوهی پذیرش اعلام خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی استانبول تکنیک واقع در شهر استانبول در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی استانبول تکنیک در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی و SAT  خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی اگه واقع در شهر ازمیر در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی اگه در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی و آزمون یوس

خود دانشگاه خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی مارمارا واقع در شهر استانبول در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی مارمارا در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی کاتیب چلبی واقع در شهر ازمیر در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی کاتیب چلبی در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی قاضی واقع در شهر آنکارا در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی قاضی در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی ارجیس واقع در شهر کایسری در خصوص پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی ارجیس در وبسایت رسمی خود اعلام کردی، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره یوس خود دانشگاه،

آزمون یوس مرکزی و معدل دیپلم خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی 18 مارت واقع در شهر چاناکاله در خصوص پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی 18 مارت در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی یالوا واقع در شهر یالوا در خصوص پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی 18 مارت در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی آدیامان واقع در شهر آدیامان در خصوص پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی آدیامان در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی نامیک کمال  واقع در شهر تکیرداغ در خصوص پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی نامیک کمال در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی کارابوک  واقع در شهر کارابوک در خصوص پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی کارابوک در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

🔴 اطلاعیه دانشگاه دولتی سوسیال بیلیملری  واقع در شهر آنکارا در خصوص پذیرش دانشجو در سال جدید:

دانشگاه دولتی سوسیال بیلیملری در وبسایت رسمی خود اعلام کرد، پذیرش دانشجوی خارجی از طریق نمره آزمون یوس مرکزی خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------

 

1 نظر

Images

Navabfarzaneh@gmail.com

شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات درج شده عالی بود.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.