قبولی های یوس کلینیک

دسته بندی بر اساس شهر

دسته بندی بر اساس رشته

دسته بندی بر اساس سال


Images
علیرضا نیکنام
سال : 2020


مهندسی شهرسازی(ترکی)


دانشگاه دولتی ییلدیزتکنیک

شهر : استانبول

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

بورسیه رشته شهرسازی از دانشگاه ییلدیزتکینک

Images
علیرضا نیکنام
سال : 2020


مهندسی شهرسازی(ترکی)


دانشگاه دولتی ازمیر تکنولوژی

شهر : آنتالیا

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
علیرضا نیکنام
سال : 2020


مهندسی شهرسازی(ترکی)


دانشگاه دولتی استانبول

شهر : استانبول

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
اکبر جلیلزاده
سال : 2019


کارشناسی ارشد برق (ترکی)


دانشگاه دولتی استانبول تکنیک

شهر : استانبول

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
مریم علیزاده
سال : 2019


کارشناسی ارشد حسابرسی (ترکی)


دانشگاه دولتی مارمارا

شهر : استانبول

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
فائزه مرندی
سال : 2019


دکتری اقتصاد (ترکی)


دانشگاه دولتی فنی خاورمیانه

شهر : آنکارا

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
عسل کریمی
سال : 2019


کارشناسی ارشد کامپیوتر (ترکی)


دانشگاه دولتی ازمیر تکنولوژی

شهر : آنتالیا

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
ونوس الهیاری
سال : 2019


کارشناسی روانشناسی (ترکی)


دانشگاه دولتی کاتیب چلبی

شهر : ازمیر

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
امیرحسین ثیاب قدسی
سال : 2019


داروسازی (ترکی)


دانشگاه دولتی حاجت تپه

شهر : آنکارا

متقاضی دوره های حضوری SAT  یوس کلینیک از شهر : مهاباد

Images
فرناز وحیدی
سال : 2019


پزشکی (ترکی)


دانشگاه خصوصی مدیپل استانبول

شهر : استانبول

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه