شهریه رشته های مختلف دانشگاه های ترکیه

Image ۲۹
آبان

شهریه رشته های مختلف دانشگاه های ترکیه

 

 

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه چوکوروا:

پزشکی: 37،936 لیر

دندانپزشکی: 20،369 لیر

داروسازی: 13،684 لیر

دامپزشکی: 10،413 لیر

رشته های پیراپزشکی: 5،011 لیر

رشته های مهندسی(ترکی): 7،461 لیر

رشته های مهندسی(انگلیسی): 11،191 لیر

حقوق: 5،638 لیر

طراحی مد: 9،391 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه بیلجیک:

پزشکی: 30000 لیر

پیراپزشکی: 2505 لیر

رشته های مهندسی: 3730 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه اولوداغ:

پزشکی: 50582 لیر

دندانپزشکی: 18246 لیر

پیراپزشکی: 6265 لیر

دامپزشکی: 13884 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 9،948 لیر

حقوق: 7،518 لیر

هنرهای زیبا: 12،522 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه ارجیس:

پزشکی: 76000 لیر

دندانپزشکی: 32000 لیر

داروسازی: 25،000 لیر

دامپزشکی: 15،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 10،000 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 15،000 لیر

هنرهای زیبا: 15،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف وان یوزونجوییل:

پزشکی: 50،000 لیردن

دانپزشکی: 30،000 لیر

داروسازی: 20،000 لیر

دامپزشکی: 10،412 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه استانبول:

پزشکی: 80،000 لیر

دندانپزشکی: 50،000 لیر

داروسازی: 40،000 لیر

پرستاری: 30،000 لیر

معماری: 22،000 لیر

حقوق: 22،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه 19 ماییس:

پزشکی(ترکی): 50،000 لیر

پزشکی(انگلیسی): 60،000 لیر

دندانپزشکی: 40،000 لیر

دامپزشکی: 12،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 10،000 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 12،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه ساکاریا:

پزشکی: 75،873 لیر

دندانپزشکی: 45،615 لیر

رشته های پیراپزشکی: 11،693 لیر

رشته های مهندسی: 19،896 لیر

حقوق: 16،915 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه باشکنت:

پزشکی: 180،000 لیر

دندانپزشکی: 180،000 لیر

داروسازی: 160،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 126،000 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 132،000 لیر

حقوق: 132،000 لیر

هنرهای زیبا: 126،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه سلچوک:

پزشکی: 60،000 لیر

دندانپزشکی: 30،000 لیر

داروسازی: 30،000 لیر

دامپزشکی: 15،000 لیر

پرستاری: 10،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 7،539 لیر

حقوق: 8،280 لیر

هنرهای زیبا: 9،500 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه تراکیا:

پزشکی: 27،835 لیر

دندانپزشکی: 10،047 لیر

داروسازی: 10،047 لیر

رشته های پیراپزشکی: 3،679 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 5،478 لیر

هنرهای زیبا: 6،895 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه 9 ایلول:

پزشکی: 60،000 لیر

دندانپزشکی: 20،000 لیر

پرستاری: 9،500 لیر

دامپزشکی: 15000 لیر

حقوق: 9،500 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 9،500 لیر

هنرهای زیبا: 9،500 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه تکیرداغ:

پزشکی: 37،936 لیر

دامپزشکی: 10،413 لیر

حقوق: 5،638 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آبانت عزت:

پزشکی: 50،000 لیر

دندانپزشکی: 45،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 20،000 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 15،000 لیر

حقوق: 25،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آتاتورک:

پزشکی: 58،000 لیر

دندانپزشکی: 25،000 لیر

داروسازی: 23،000 لیر

پرستاری: 9،500 لیر

رشته های پیراپزشکی: 7،500 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 11،500 لیر

حقوق: 12،500 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه چاناکاله:

پزشکی: 27،853 لیر

دندانپزشکی: 10،047 لیر

رشته های پیراپزشکی: 3،679 لیر

رشته های مهندسی: 5،478 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف جمهوریت:

پزشکی: 40،000 لیر

دندانپزشکی: 30،000 لیر

داروسازی: 20،000 لیر

دامپزشکی: 11،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 8،000 لیر

رشته های مهندسی: 9،000 لیر

معماری: 10،000 لیر

حقوق: 14،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه رجب طیب اردوغان:

پزشکی: 50،000 لیر

دندانپزشکی: 20،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 7،000 لیر

رشته های مهندسی: 10،000 لیر

حقوق: 8،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کاستامونو:

پزشکی: 38،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 5،100 لیر

رشته های مهندسی: 7،500 لیر

هنرهای زیبا: 9،400 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه دوزجه:

پزشکی: 23000 لیر

داروسازی: 10000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 5000 لیر

رشته های مهندسی: 6000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه ساکاریا اویگولامالی بیلیملر:

فیزیوتراپی و پرستاری: 8000 لیر

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه سامسون:

پزشکی: 60،000 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 12،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه دوملوپینار:

رشته های مهندسی: 4،700 دلار

معماری: 5،100 لیر

هنرهای زیبا: 5،800 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه بالیک اسیر:

پزشکی: 37936 لیر

رشته های پیراپزشکی: 5011 لیر

دامپزشکی: 10413 لیر

رشته های مهندسی: 7461 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه اغدیر:

رشته های مهندسی: 1،890 لیر

رشته های پیراپزشکی: 1،389 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه پاموکاله:

پزشکی: 40،000 لیر

دندانپزشکی: 20،000 لیر

پرستاری: 5،000 لیر

حقوق: 6،000 لیر

معماری: 5،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه 17 ایلول:

پزشکی: 27،853 لیر

رشته های پیراپزشکی: 3،679 لیر

رشته های مهندسی: 5،878 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه ارزروم تکنیک:

رشته های پیراپزشکی: 5،010 لیر

رشته های مهندسی: 7،460 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کافکاس:

پزشکی: 18968 لیر

دندانپزشکی: 6842 لیر

دامپزشکی: 5206 لیر

رشته های پیراپزشکی: 2515 لیر

رشته های مهندسی: 3730 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه مصطفی کمال:

پزشکی: 37،936 لیر

دندانپزشکی: 13،684 لیر

دامپزشکی: 10،413 لیر

شهریه رشته های پیراپزشکی: 2509 لیر

------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه قاضی:

پزشکی: 101164 لیر

دندانپزشکی: 36492 لیر

داروسازی: 36492 لیر

رشته های پیراپزشکی: 10023 لیر

رشته های مهندسی: 14992 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه دجله:

پزشکی: 50،000 لیر

دندانپزشکی: 35،000 لیر

داروسازی: 20،000 لیر

دامپزشکی: 10،000 لیر

پیراپزشکی: 5000 لیر

حقوق: 10،000 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 8،000 لیر

------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه گیرسون:

پزشکی: 76000 لیر

دندانپزشکی: 27500 لیر

پیراپزشکی: 10000 لیر

رشته های مهندسی: 7500 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه عثمان قاضی:

پزشکی: 65،000 لیر

دندانپزشکی: 45،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 10،000 لیر

رشته های مهندسی: 15000 لیر

حقوق: 15،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه بولنت اجویت:

پزشکی: 50،582 لیر

دندانپزشکی: 18،246 لیر

داروسازی: 18،246 لیر

رشته های مهندسی: 7،461 لیر

هنرهای زیبا: 9،392 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه بینگل:

دندانپزشکی: 22،807 لیر

رشته های پیراپزشکی: 2،505 لیر

رشته های مهندسی: 3،730 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه نوشهیر:

دندانپزشکی: 20،000 لیر

پرستاری: 7،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آرداهان:

رشته های پیراپزشکی: 2،505 لیر

رشته های مهندسی: 3،730 لیر

هنرهای زیبا: 4،695 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کجاالی:

پزشکی: 60،000 لیر

دندانپزشکی: 40،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 20،000 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 20،000 لیر

حقوق: 20،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آفیون کوجا تپه:

دامپزشکی: 7،650 لیر

رشته های مهندسی: 5،480 لیر

حقوق: 4،140 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کارابوک:

پزشکی: 60000 لیر

دندانپزشکی: 40000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 7500 لیر

رشته های مهندسی: 10000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه بورسا تکنیک:

معماری و رشته های مهندسی: 12،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه 18 مارت:

پزشکی: 27،853 لیر

رشته های پیراپزشکی: 3،679 لیر

معماری و رشته های مهندسی: 5،478 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه بینالی یلدیریم:

پزشکی: 60،000 لیر

دندانپزشکی: 37،500 لیر

داروسازی: 30،000 لیر

رشته های پیراپزشکی: 8،000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه گوموشانه:

رشته های پیراپزشکی: 3،678 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کوتاهیا سالیک بیلیملری:

پزشکی: 50،582 لیر

دندانپزشکی: 18،246 لیر

رشته های پیراپزشکی: 6،682 لیر

رشته های مهندسی: 9،948 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آیدین آدنان مندرس:

پزشکی: 40362 لیر

دندانپزشکی: 17688 لیر

پیرا پزشکی: 7480 لیر

دامپزشکی: 15755 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه اگه:

پزشکی: 50582 لیر

دندانپزشکی: 18246 لیر

داروسازی: 18246 لیر

پیراپزشکی: 5011 لیر

رشته های مهندسی: 9948 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه فرات:

پزشکی: 30000 لیر

دندانپزشکی: 22880 لیر

پیراپزشکی: 4400 لیر

رشته ها مهندسی: 5280 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه حاجت تپه:

پزشکی: 185690 لیر

دندانپزشکی: 133960 لیر

داروسازی: 133960 لیر

پیراپزشکی: 73590 لیر

رشته های مهندسی: 109506 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه هیتیت:

پزشکی: 50000 لیر

پیراپزشکی: 6000 لیر

رشته های مهندسی: 8000 لیر

------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه استانبول مدنیت:

پزشکی: 25291 لیر

دندانپزشکی: 9123 لیر

پیراپزشکی: 3759 لیر

رشته های مهندسی: 4974 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کاتیب چلبی:

پزشکی: 93845 لیر

دندانپزشکی: 73678 لیر

داروسازی: 53584 لیر

پیراپزشکی: 13600 لیر

رشته های مهندسی: 18520 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کاهرامان ماراش:

پزشکی: 39000 لیر

دندانپزشکی:21000 لیر

پیراپزشکی: 5900 لیر

رشته های مهندسی: 7500 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کریککاله:

پزشکی: 37936 لیر

دندانپزشکی: 13684 لیر

پیراپزشکی: 5011 لیر

رشته های مهندسی: 7461 لیر

دامپزشکی: 10413 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آکدنیز:

پزشکی: 55000 لیر

دندانپزشکی: 33500 لیر

پیراپزشکی:12800 لیر

رشته های مهندسی: 16600 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه هارران:

پزشکی: 27854 لیر

دندانپزشکی: 10047 لیر

پیراپزشکی: 4140 لیر

رشته های مهندسی: 5478 لیر

دامپزشکی: 7646 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه جراح پاشا:

پزشکی: 53000 لیر

دندانپزشکی: 41300 لیر

پیراپزشکی: 19000 لیر

رشنه های مهندسی: 21550 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه کارادنیزتکنیک:

پزشکی: 38000 لیر

دندانپزشکی: 17000 لیر

داروسازی: 15000 لیر

پیراپزشکی: 5500 لیر

مهندسی: 8000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه جلال بایار:

پزشکی: 19220 لیر

پیراپزشکی: 2778 لیر

رشته های مهندسی: 3780 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آکسارای:

پیراپزشکی: 5100 لیر

رشته های مهندسی: 7500 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه علاالدین کیقباد:

پزشکی: 70800 لیر

دندانپزشکی: 52000 لیر

پیراپزشکی: 13364 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه مارمارا:

پزشکی: 37690 لیر

دندانپزشکی: 34211 لیر

داروسازی: 34211 لیر

پیراپزشکی: 11000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه موغلا سیتکی کوچمان:

پزشکی (ترکی): 38000 لیر

پزشکی (انگلیسی): 57000 لیر

دندانپزشکی: 15000 لیر

پیراپزشکی: 5100 لیر

رشته های مهندسی: 11300 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه سلیمان دمیرل:

پزشکی: 25200 لیر

دندانپزشکی: 9123 لیر

داروسازی: 9123 لیر

پیراپزشکی: 3341 لیر

رشته های مهندسی: 4974 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه ساغلیک بیلیملری (استانبول):

پزشکی (ترکی): 56905 لیر

پزشکی (انگلیسی): 37937 لیر

دندانپزشکی (ترکی): 20527 لیر

دندانپزشکی (انگلیسی): 30790 لیر

داروسازی (ترکی): 13685 لیر

داروسازی (انگلیسی): 20527 لیر

پرستاری (ترکی): 5012 لیر

پرستاری (انگلیسی): 7518 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه ساغلیک بیلیملری (آنکارا):

پزشکی (ترکی): 56905 لیر

پزشکی (انگلیسی): 37937 لیر

دندانپزشکی (ترکی): 20527 لیر

دندانپزشکی (انگلیسی): 30790 لیر

داروسازی (ترکی): 13685 لیر

داروسازی (انگلیسی): 20527 لیر

پرستاری (ترکی): 5012 لیر

پرستاری (انگلیسی): 7518 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه نجم الدین اربکان:

دندانپزشکی: 18246 لیر

پیراپزشکی: 5011 لیر

رشته های مهندسی: 7461 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه آنکارا:

پزشکی (ترکی): 120000 لیر

پزشکی (انگلیسی): 180000 لیر

دندانپزشکی (ترکی): 8000 لیر

دندانپزشکی (انگلیسی): 120000 لیر

داروسازی (ترکی): 75000 لیر

داروسازی (انگلیسی): 112500 لیرلیر

پرستاری: 30000 لیر

-------------------------------------------------------------------------------

شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه ادتو شهر آنکارا:

معماری: 1500 دلار

رشته های مهندسی: 1500 دلار

روانشناسی،تاریخ،فلسفه،جامعه شناسی: 1000 دلار

تربیت معلم: 1000 دلار

رشته های اقتصاد و مدیریت 1000 دلار

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.